مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: نفیسه کاشانی زاده
کلیدواژه ها : سرانجام حاملگي - وزن كم زمان تولد - زايمان زودرس - سقط - عوارض گازهاي شيميايي
: 21947
: 12
: 0
ایندکس شده در :

  بعد از جنگ تحميلي تعداد زيادي از مجروحين جنگ از عوارض گسترده گازهاي شيميايي استفاده شده توسط رژيم عراق رنج ميبرند. نظر به اين كه عوارض اين گازها به دو نوع زودرس و ديررس تقسيم ميشوند و عوارضي مانند: سقط جنين، وزن كم زمان تولد [1] و زايمان زودرس در دسته عوارض ديررس قرار گرفته و اطلاعات زيادي در دست نيست. از اينرو، هدف اين مطالعه، بررسي اپيدميولوژيك سرانجام حاملگي در همسران مصدومين شيميايي جنگ تحميلي و تعيين ارتباط عوارضي از قبيل وزن كم زمان تولد، زايمان زودرس، ناهنجاريهاي جنيني، مرگ داخل رحمي جنين [2] و شيوع تغيير جنسيت فرزندان با عوامل مرتبط با مصدوميت شيميايي ميباشد.

  مطالعه از نوع توصيفي گذشتهنگر بر روي 50 مصدوم شيميايي از بين 2100 مجروح در سال 1379 از استان كرمان ميباشد. روش نمونهگيري به شيوه تصادفي بود. و اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري با فرد جانباز توسط پرسشنامهاي كه از قبل تهيه شده بود، جمعآوري شد. در بين اين 50 نفر، 120 مورد حاملگي در همسرانشان وجود داشت، كه از اين بين 19 درصد وزن زمان تولد كم،13درصــد زايــمان زودرس و 8 درصد سقط وجود داشت.

  سه متغير وزن كم زمان تولد، سقط جنين و زايمان زودرس با متغيرهايي نظير سن پدر و مادر، ميزان تحصيلات مادر و شدت شيميايي شدن فرد جانباز و سطح اقتصادي با استفاده از نرمافراز آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

  نتايج اين بررسي مؤيد آن است كه به استثناي سن والدين، در ساير موارد رابطه بدست آمده بين متغيرها معنيدار است ( P كمتر از 5 درصد). در حاليكه شيميايي شدن فرد تأثيري در تغيير شيوع جنسيت فرزندان نداشت. 

نویسندگان: نفیسه کاشانی زاده
کلیدواژه ها : سرطان پستان - معاینه توسط خود فرد (SBE) - غربالگری - پیش آگهی
: 21914
: 23
: 0
ایندکس شده در :

هدف: شیوع سرطان پستان در 50 سال اخیر رو به افزایش بوده است و در ایران بروز آن یك دهه از كشورهای پیشرفته زودتر مشاهده شده است. داشتن آگاهی و شركت در غربالگری سرطان پستان پیش آگهی آن را بهتر ميكند. هدف ما در این مطالعه ارزیابی میزان آگاهی خانمها نسبت به معاینه پستان توسط خود (SBE) بوده است.

روش بررسي: در یك مطالعه توصیفی – مقطعی 376 خانم بین 70-12 سال را كه به درمانگاههاي زنان بيمارستان نجميه و بقيهالله(عج) مراجعه كرده بودند بصورت سرشماری انتخاب كردیم و پرسشنامه ای را كه به همین منظور تهیه كرده بودیم را به آنها تحویل و سپس جمع آوری نمودیم و پس از كدبندی با برنامه كامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم. 

يافتهها: از 376 نفر جمعیت مورد مطالعه ما 243 نفر (6/64%) اظهار داشتهاند كه نسبت به چگونگی انجام SBE آگاهی دارند و در مجموع 186 نفر (4/49%) آنرا انجام داده اند كه 51 نفر (4/27%) منظم و 44 نفر (7/23%) به موقع و فقظ 10 نفر (3%) هم منظم و هم به موقع معاینه را انجام داده اند.

نتيجهگيري: در جمعیت مورد مطالعه ما یا آگاهی نسبت به SBE وجود ندارد و یا آن را به موقع و منظم انجام نمی دهند و لذا آموزش چگونگی و اهمیت انجام SBE جهت نيل به اهداف پيشگيرانه و بهبود درمان در مراحل اوليه و ارتقاء بهزيستي مبتلايان توصیه ميشود.

: 20225
: 391
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. در اين تحقيق تلاش شده است كه ارزش تست غربالگري با50 گرم گلوكز در زنان بدون ريسك فاكتور جهت شناسايي زودرس بيماران مستعد به ديابت بارداري بررسی گردد.

روش ها. مطالعه حاضر از نوع Process Research ميباشد كه در آن 246 زن باردار كه در طي سالهاي 83-1380 به درمانگاه مامایی بيمارستان نجميه مراجعه كرده بودند و سن حاملگي 28-24 هفته داشته و فاقد ريسك فاكتور بودند، تحت آزمون غربالگري با 50 گرم گلوكز قرار گرفتند. در صورت مثبت شدن آزمون قند خون یك ساعته ( mg/dl 140 > BS 1hr ) براي اين افراد OGTT (تست تحمل گلوكز خوراكي) انجام شد و در صورت غير طبيعي بودن دو شاخص یا بيشتر، تشخيص ديابت بارداري براي بيمار مطرح شده است.

یافته ها. از 246 زن باردار كه تحت آزمون غربالگري قرار گرفتند 50 بيمار ( 3/20 % ) BS 1hr بالای 140 داشتند كه تحت OGTT قرار گرفتند كه 11 نفر از آنها (4/4 %) حداقل 2 مورد قند خون مختل داشتند و ديابت بارداري برايشان تشخيص داده شد. میزان شیوع دیابت بارداری در مطالعه ما 4/4% بود كه با توجه به تعداد موارد مثبت واقعي (11 نفر)، مثبت كاذب (39 نفر)، منفی واقعی (207 نفر) و عدم منفی كاذب، حساسیت و ویژگی این آزمون ب ه ترتیب 100% و 6/84% محاسبه شد. همچنین ارزش اخباری مثبت این ﺁزمون 22% و ارزش اخباری منفی ﺁن 100% بدست ﺁمد، كه دلالت بر ميزان دقت بالاي آزمون دارد.

نتیجه گیری. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه و شيوع و اهميت ديابت و عوارض مادري و جنيني وابسته به آن ميتوان گفت تست غربالگري نسبتا ً كم هزینه گلوكز خوراكی در جامعه ما در افراد بدون ريسك فاكتور تست با ارزشی ميباشد و افزودن آن به برنامه مراقبتي دوران بارداري پيشنهاد ميگردد هر چند مطالعات گسترده اپیدمیولوژیك جهت اتخاذ تصمیم در سطح كلان ضروري به نظر ميرسد. 

نویسندگان: نفیسه کاشانی زاده, مهدی ناصر اسلامی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی بیحس کننده موضعی - بوپیواکایین - سزارین - درد پس از عمل
: 7682
: 48
: 0
ایندکس شده در :
چکیده:زمینه و هدف: یکی از شایع ترین علل وحشت بیماران از جراحی، درد بعد از عمل می باشد. بطور معمول جهت تسکین درد بیماران داروی ضد درد از گروه مخدرها و یا از گروه داروهای ضد التهابی غیر استروییدی استفاده می شود. با توجه به اثرات جانبی هر دو گروه، این مطالعه به منظور بررسی اثر بی حس کننده موضعی بویپواکایین در تسکین درد بعد از عمل سزارین انجام شده است.روش بررسی: این بررسی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود، که بر روی 100 زن حامله ای که جهت سزارین به بیمارستان مرکز آموزشی درمانی نجمیه تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. این افراد بطور تصادفی به دو گروه مورد (50 نفر) و شاهد (50 نفر) تقسیم شدند، برای گروه مورد بوپیواکایین 5/0% به میزان 10 سی سی در محل برش جراحی (زیر جلد) در پایان عمل سزارین تزریق شد. شدت درد در ساعت های اول، دوم، چهارم، ششم، نهم و دوازدهم بعد از عمل با استفاده از آزمون VAS (Visual Analogue Scaling) ارزیابی شد. همچنین میزان مصرف مسکن (آمپول پتدین) در دو گروه مطالعه و شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های بدست آمده از پژوهش توسط آزمون های آماری کولموگراف، اسمیرنوف، t مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین مصرف مسکن در گروه مورد mg 16±63/25 و در گروه شاهد mg 6/13±05/35 بود (05/0P<). در ساعت های چهارم، ششم و نهم و میانگین شدت درد در گروه مورد کمتراز گروه شاهد بود (05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به اطلاعات بدست آمده از این پژوهش و با توجه به این که در بخش های زنان امکان استفاده بیشتر از مسکن های قوی (مخدر) وجود ندارد، این روش می تواند جایگزینی، بهتر و عملی تر بود و آرامش و تسکین درد بیمار را در ساعات بعد از عمل تامین نماید.