مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 21094
: 52
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف: خم شدن مكرر در طي روز، تعدد زايمان ، تجربة زايمان سخت ،دوقلويي ، افزايش وزن، تاريخچة قبلي كمردرد،افزايش سن و چاقي از عوامل مستعد كننده كمردرد در زنان باردار ميباشند كه شايعترين ناحيه درگير ساكروايلياك ميباشد. هدف اين مطالعه بررسي شيوع كمردرد در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه زنان و زايمان بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج)مي باشد. 

  مواد و روشها :اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي و جامعه مورد مطالعه 230 خانم باردار مراجعه كننده به درمانگاه زنان و زايمان بيمارستان بقيها.. . الاعظم (عج) ميباشند و هدف از اين مطالعه تعيين فراواني كمردرد و انواع آن در زنان باردار ميباشد.اطلاعات استخراج شده از پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار آماري Spss نسخه 5/11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  يافته ها : مطابق نتايج به دست آمده، شيوع كمردرد در زنان باردار 5/63% و شايعترين محل درگير نيز ناحيه ساكروايلياك با شيوع 9/97% بود. بين كمردرد و افزايش وزن بارداري رابطه معني داري مشاهده شد(05/0 p< ). در حاليكه بين كمردرد و انواع آن با ساير فاكتورها از جمله سن، BMI ، تعداد حاملگي ، نوع زايمان، سن حاملگي ،ورزش ،شغل و … رابطه معني دار يافت نشد (05/0 > P ).

  نتيجه گيري : ميزان شيوع كمردرد در زنان باردار ، بالا و بيشترين نوع كمردرد نيز از نوع ساكروايلياك مي ب اشد و بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه كمردرد در زنان باردار يك معضل مي باشد و براي رفع اين مشكل بايد چاره اي انديشيده شود . يكي از راههاي كاهش كمردرد، انجام حركات و تمرينات ورزشي مختص اين دوران و زير نظر متخصص توانبخشي مي باشد.

نویسندگان:
کلیدواژه ها : سزارين - زايمان واژينال - انديكاسيون - سزارين تكراري
: 6482
: 183
: 0
ایندکس شده در :
عمل جراحي سزارين به عنوان يك روش جايگزين زايمان واژينال محدود به شرايط خاصي است اما به علل مختلف انجام آن طي سالهاي اخير بسيار شايع شده است. اين مطالعه توصيفي گذشته نگر با هدف تعيين فراواني انجام سزارين، انديكاسيونها و ارزيابي برخي عوامل مؤثر بر شيوع آن انجام شده است. در اين مطالعه تمام بيماران زايماني (شامل 3572 مورد) كه طي سال 1378 به بيمارستان بقيه الله "عج" مراجعه نموده بودند مورد بررسي قرار گرفتند و شاخص هاي دموگرافيك مربوط به بيمار و برخي عوامل تأثير گذار بر روند انجام سزارين از طريق پرسشنامه هاي تحقيقاتي جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفتند. در مجموع 1869 مورد (52.3%) سزارين داشتند. اگر چه در مجموع 71.2% كل اعمال جراحي مربوط به زنان را عمل سزارين تشكيل داده بود. بيشترين فراواني سزارين در گروه سني 31- 25 سال بود. ارتباط معني داري بين تعداد پاريتي و تمايل به سزارين مشاهده نشد. سزارين تكراري (41.2) مهمترين علت انتخاب سزارين به عنوان روش زايمان بود و تنگي لگن (9%)و عدم پيشرفت7.3%) در مراتب بعدي قرار داشتند. شيوع بالاي سزارين نشان دهنده وجود تأثير عواملي چون كاهش پاريتي زنان، افزايش سن زنان باردار، تمايل و اصرار بيماران به انجام سزارين به علت عدم تحمل دردهاي زايماني و نگراني از بابت شكايت قانوني به بهانه سهل انگاري درماني مي باشد. به نظر مي رسد با برنامه ريزي آموزشي جهت اصلاح ساختار مراكز درماني وحمايت هاي قانوني آن مي توان در جهت كاهش مطلوب ميزان سزارين اقدام نمود
نویسندگان: نفیسه کاشانی زاده
کلیدواژه ها : سرطان پستان - معاینه توسط خود فرد (SBE) - غربالگری - پیش آگهی
: 20826
: 23
: 0
ایندکس شده در :

هدف: شیوع سرطان پستان در 50 سال اخیر رو به افزایش بوده است و در ایران بروز آن یك دهه از كشورهای پیشرفته زودتر مشاهده شده است. داشتن آگاهی و شركت در غربالگری سرطان پستان پیش آگهی آن را بهتر ميكند. هدف ما در این مطالعه ارزیابی میزان آگاهی خانمها نسبت به معاینه پستان توسط خود (SBE) بوده است.

روش بررسي: در یك مطالعه توصیفی – مقطعی 376 خانم بین 70-12 سال را كه به درمانگاههاي زنان بيمارستان نجميه و بقيهالله(عج) مراجعه كرده بودند بصورت سرشماری انتخاب كردیم و پرسشنامه ای را كه به همین منظور تهیه كرده بودیم را به آنها تحویل و سپس جمع آوری نمودیم و پس از كدبندی با برنامه كامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم. 

يافتهها: از 376 نفر جمعیت مورد مطالعه ما 243 نفر (6/64%) اظهار داشتهاند كه نسبت به چگونگی انجام SBE آگاهی دارند و در مجموع 186 نفر (4/49%) آنرا انجام داده اند كه 51 نفر (4/27%) منظم و 44 نفر (7/23%) به موقع و فقظ 10 نفر (3%) هم منظم و هم به موقع معاینه را انجام داده اند.

نتيجهگيري: در جمعیت مورد مطالعه ما یا آگاهی نسبت به SBE وجود ندارد و یا آن را به موقع و منظم انجام نمی دهند و لذا آموزش چگونگی و اهمیت انجام SBE جهت نيل به اهداف پيشگيرانه و بهبود درمان در مراحل اوليه و ارتقاء بهزيستي مبتلايان توصیه ميشود.

نویسندگان: نفیسه کاشانی زاده
کلیدواژه ها : سرانجام حاملگي - وزن كم زمان تولد - زايمان زودرس - سقط - عوارض گازهاي شيميايي
: 20807
: 12
: 0
ایندکس شده در :

  بعد از جنگ تحميلي تعداد زيادي از مجروحين جنگ از عوارض گسترده گازهاي شيميايي استفاده شده توسط رژيم عراق رنج ميبرند. نظر به اين كه عوارض اين گازها به دو نوع زودرس و ديررس تقسيم ميشوند و عوارضي مانند: سقط جنين، وزن كم زمان تولد [1] و زايمان زودرس در دسته عوارض ديررس قرار گرفته و اطلاعات زيادي در دست نيست. از اينرو، هدف اين مطالعه، بررسي اپيدميولوژيك سرانجام حاملگي در همسران مصدومين شيميايي جنگ تحميلي و تعيين ارتباط عوارضي از قبيل وزن كم زمان تولد، زايمان زودرس، ناهنجاريهاي جنيني، مرگ داخل رحمي جنين [2] و شيوع تغيير جنسيت فرزندان با عوامل مرتبط با مصدوميت شيميايي ميباشد.

  مطالعه از نوع توصيفي گذشتهنگر بر روي 50 مصدوم شيميايي از بين 2100 مجروح در سال 1379 از استان كرمان ميباشد. روش نمونهگيري به شيوه تصادفي بود. و اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري با فرد جانباز توسط پرسشنامهاي كه از قبل تهيه شده بود، جمعآوري شد. در بين اين 50 نفر، 120 مورد حاملگي در همسرانشان وجود داشت، كه از اين بين 19 درصد وزن زمان تولد كم،13درصــد زايــمان زودرس و 8 درصد سقط وجود داشت.

  سه متغير وزن كم زمان تولد، سقط جنين و زايمان زودرس با متغيرهايي نظير سن پدر و مادر، ميزان تحصيلات مادر و شدت شيميايي شدن فرد جانباز و سطح اقتصادي با استفاده از نرمافراز آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

  نتايج اين بررسي مؤيد آن است كه به استثناي سن والدين، در ساير موارد رابطه بدست آمده بين متغيرها معنيدار است ( P كمتر از 5 درصد). در حاليكه شيميايي شدن فرد تأثيري در تغيير شيوع جنسيت فرزندان نداشت.